Prowadzenie biznesu w Polsce

Strony

Kategorie

?╣cie??ka kariery

garnitur

Podczas studi??w marzysz o pracy, kt??r─? b─?dziesz nie tylko lubi??, ale w kt??rej b─?dziesz si─? spe??nia?? zawodowo. My??lisz o stanowisku, na kt??rym zdobyt─? wiedz─? prze??o??ysz na praktyk─?. Tymczasem ko??czysz studia, a jedyne oferty jakie s─? dost─?pne to siedzenie za kas─? w jednym z supermarket??w.

Continue reading 08.12.2015. 13:27

Typy sp????ek handlowych

prowadzenie firmy

W polskim prawie mamy wyszczeg??lnione wiele r????nych rodzaj??w sp????ek handlowych i us??ugowych. Nale??─? do nich mi─?dzy innymi jednoosobowa dzia??alno??─? gospodarcza, przedsi─?biorstwo handlowo-us??ugowe, sp????ka komandytowa, z o.o. oraz akcyjna. Je??li biznesmen ju?? na tyle rozwinie swoj─? dzia??alno??─?, ??e przynosi mu ona spory doch??d, to powinien pomy??le─? o przekszta??ceniu jej w inn─? form─? prawn─?.

Continue reading 08.12.2015. 08:01

Zmiana pracy

praca w firmie

Kolejny raz wstajesz z samego rana, a potem przez osiem godzin siedzisz i stukasz w klawiatur─? komputera? Jeste?? zm─?czony i znu??ony wykonywaniem ci─?gle tych samych czynno??ci w dodatku za kiepskie pieni─?dze? W takim razie mo??e warto dokona─? zmian w swoim ??yciu. Mo??e w??a??nie dla Ciebie odpowiednie b─?dzie prowadzenie firmy. B─?dziesz sam dla siebie szefem w dziedzinie, kt??ra Ci─? interesuje.

Continue reading 03.12.2015. 12:13

Praca we w??asnej firmie na rzecz osobistego sukcesu.

praca w biurze

W??asne przedsi─?biorstwo to marzenie wielu ludzi, zw??aszcza m??odych, kt??rzy ceni─? sobie niezale??no??─? i prac─? na sw??j osobisty sukces. Przed za??o??eniem biznesu powstrzymuje ich zazwyczaj brak ??rodk??w na inwestycj─?, a tak??e strach przed odniesieniem pora??ki.

Continue reading 02.12.2015. 21:09